REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA FACEBOOKU DROGERIA SYLWIA

1. WARUNKI OGÓLNE

  1. Organizatorem Konkursu jest Sylwia HD Sp. z o.o., ul. Łokietka 1D, 43-200 Pszczyna, NIP: 638 177 50 88, REGON: 241455627.

  2. Konkurs przeprowadzany jest w serwisie Facebook Drogeria Sylwia.

  3. Organizator oświadcza, iż Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. O grach hazardowych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 09, poz.1540).

  4. W trakcie trwania konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu na profilu Facebooka Drogeria Sylwia.

  5. Udział w Konkursie jest możliwy na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

   2. CZAS TRWANIA KONKURSU

  1. Konkurs będzie przeprowadzony w dniu 18.11.2021-11.12.2021.

   3. UCZESTNICY KONKURSU

  1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:

   a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych biora udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,

   b) nie jest pracownikiem Drogerii Sylwia,

   c) nie jest członkiem rodziny pracownika.

   4. ZASADY KONKURSU

  1. Warunkiem wzięcia udziału Konkursie są:

   a) zrobienie zakupów za kwotę 25 zł w Drogerii Sylwia, oraz zachowanie paragonu,

   b) dodanie z funkcjonalności serwisu Facebook zdjęcia Konkursowego zrobionego na terenie Drogerii Sylwia (sklepy własne pod szyldem Drogeria Sylwia),

   c) napisanie w ciekawy sposób na temat ” Jakie są Twoje ulubione produkty dostępne w naszych drogeriach”.

  2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedno zdjęcie oraz jedną odpowiedź w trakcie czasu trwania konkursu, zdjęcia wysłane w innym czasie nie będą brane pod uwagę.

  3. Jury Konkursowe na podstawie kreatywności oraz walorów estetycznych wykonanego zdjęcia oraz ciekawej odpowiedzi wyłoni 25 zwycięzców Konkursu.

  4. Nad Prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie specjalnie powołana przez Organizatora 2 osobowa komisja konkursowa w osobach: W/prezes Zarządu oraz Koordynator Sprzedaży.

  5. Wyniki konkursu zostaną zgłoszone najpóźniej do dnia 17.12.2021 do godziny 22:00 za pomocą dedykowanego wpisu konkursowego na profilu Facebook.

  6. Jeżeli nie będą mogli zostać wyłonieni Zwycięzcy – liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż liczba nagród, to zgodnie z postanowieniami Regulaminu, nieprzyznana Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

  7. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie trwania Konkursu określonym w pkt. 2.1., spełnią warunki Regulaminu.

  8. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dotarciu zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ zgłoszenia w formie widocznego publicznie zdjęcia wgranego do serwisu Facebook. Data i godzina wpływu zgłoszenia konkursowego zostanie ustalona na podstawie zarejestrowanego przez Serwis Facebook.

  9. Zwycięzca zobowiązany jest, od chwili poinformowania przez Organizatora na profilu Drogeria Sylwia o wynikach Konkursu, przesłać zwrotną wiadomość prywatną z danymi niezbędnymi do przekazania nagrody, tj. Imię, nazwisko, adres e-mail. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowych danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia z winy Uczestnika powoduje niemożliwość doręczenia nagrody skutkują utrata prawa do niej, a nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

  10. Biorąc udział w Konkursie Użytkownik oświadcza, że wyraża lub posiada zgodę na rozpowszechnianie wizerunku wszystkich osób widniejących na przesłanej fotografii w ramach Konkursu, na profilu społecznościowym Facebook:

  11. Uczestnik przystępując do Konkursu przyjmuje do wiadomości, że Praca Konkursowa powinna spełniać poniższe warunki.

   a) powinny być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,

   b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa,

   c) nie może zawierać treści reklamowych jakichkolwiek podmiotów, w tym logotypów, poza logotypami partnerów Drogerii Sylwia,

   d) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich (majątkowych i osobistych).

  12. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu na każdym jego etapie w przypadku naruszenia jakiegokolwiek punktu Regulaminu.

   5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszego regulaminu jest Organizator.

5.2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym w celu przeprowadzenia Konkursu, komunikowania się z uczestnikami, wydania Nagród oraz obsługi reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.

5.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz otrzymania nagrody lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem funkcjonalności serwisu Facebook.

5.4. W związku z przeprowadzeniem Konkursu, od uczestników zbierane będą następujące dane osobowe Uczestników: od Zwycięzców imię i nazwisko, adres e-mail.

5.5. Zwycięzca konkursu udziela zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora wg następującej formuły:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych w celu realizacji Konkursu, wydania Nagród oraz obsługi reklamacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych.”

6. NAGRODY

6.1. Nagrodami w konkursie jest:

 • Grill elektryczny Russel Hobbs -3x
 • Patelnia Gerlach
 • Komplet garnków Berlinger
 • Lampa LED do paznokci Neonail- 3x
 • Frezarka do paznokci Neonail-3x
 • Zestaw do manicure Top Choice
 • Woda toaletowa ICEBERG TENDER WHITE 50ml-2x
 • Mini deska do prasowania CARINO firmy Vileda-3X
 • Dzbanek filtrujący do wody Laica
 • Butelka filtrująca Dafi
 • Torba podróżna Boss
 • Plecak Calvin Clain
 • Torba-plecak na kółkach JANSPORT
 • Torba bawełniana Yope
 • Torba Brait
 • Koc Avon

Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub na ekwiwalent pieniężny.

7. WYDAWANIE NAGRÓD

7.1. Nagrody będzie można odebrać w dowolnym punkcie Drogerii Sylwia w godzinach funkcjonowania. Adresy Drogerii Sylwia:

 • Czechowice- Dziedzice , ul. Targowa 11 tel. 32 737 79 36
 • Pawłowice, ul. Wojska Polskiego 22 tel. 795 583 284
 • Pszczyna, ul. Bednarska 17 tel. 32 447 12 44
 • Pszczyna, ul. Dobrawy 34 tel. 795 567 204
 • Pszów, ul. Traugutta 4 tel: 32 417 70 85
 • Żory, ul. Bankowa 6 tel. 32 476 26 62

W celu odebrania Nagrody Zwycięzca zobowiązany jest do podania imienia i nazwiska, adresu e-mail.

7.2. Przed odbiorem Nagrody Zwycięzca zobowiązany jest potwierdzić odbiór Nagrody w ciągu maksymalnie 24 godzin od momentu otrzymania powiadomienia o wygranej, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.

7.3. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem- począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu, czyli od dnia 18.11.2021 do dnia 11.12.2021 (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje, które zostaną wysłane po terminie 11.12.2021 nie będą rozpatrywane. Reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym, na adres Organizatora z dopiskiem ” Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis

7.4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji ( decyduje data stempla pocztowego).

8. INNE POSTANOWIENIA

8.1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu.

8.2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych powodów, w każdym czasie, pod warunkiem, że nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji jego uczestników.

8.2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Organizatora Konkursu.